חדשות ועדכונים
התמזגנו!

 משרד ציטבר ושות' התמזג עם משרדו של

 

עו"ד יעקב גלאור והוא נקרא מעתה:

 

ציטבר, גלאור ושות', עורכי דין

 

כתובת אתר המשרד הממוזג הינה:

 

 www.zglaw.co.il

 

הקלות לתאגידים קטנים

בהמשך למתווה ההקלות ברגולציה לחברות קטנות, ביום 22.1.2014, אישרה ועדת הכספים של הכנסת את מתווה ההקלות לתאגידים קטנים, במסגרת תיקון תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970.

מתווה ההקלות צפוי לחול כבר מהדוח התקופתי של שנת 2013 ורשות ניירות ערך, בהודעה מיום 27.1.2014, מאשרת לחברות שחלה עליהם הגדרת "תאגיד קטן", לאמץ את ההקלות גם אם הן תפרסמנה את הדוח התקופתי שלהן לשנת 2013 עוד לפני שתיקון התקנות ייכנס לתוקפו.

 

מצ"ב קישור להודעת רשות ניירות ערך מיום 27.1.2014.

 

לתשומת לב החברות, מהודעת רשות ניירות ערך האמורה עולה שאין מניעה לאשר את אימוץ ההקלות בישיבת הדירקטוריון המאשרת את הדוח התקופתי ולכאורה, אין צורך בקבלת החלטה מוקדמת יותר של הדירקטוריון בעניין זה. אלא שככל שלא תתקבל החלטת דירקטוריון מוקדמת יותר המאמצת את ההקלות, כיצד ידעו נושאי המשרה בחברה העורכים את הדוח התקופתי כי אכן דירקטוריון החברה יאמץ, בסופו של דבר, את ההקלות, או חלק מהן.

על כן, אנו ממליצים כי כל חברה העומדת בהגדרת "תאגיד קטן" ואשר שוקלת אימוץ ההקלות או חלק מהן, תקיים על כך בהקדם ישיבת דירקטוריון שבמהלכה תתקבל החלטה בדבר אימוץ או אי אימוץ ההקלות.בכל מקרה של אימוץ ההקלות יש ליתן על כך דוח מיידי מיד לאחר קבלת החלטה בדירקטוריון כאמור.

הצעות חקיקה בנושא הקלות ופיתוח שוק ההון

בחודש ספטמבר 2013, פירסמה רשות ניירות ערך קובץ חקיקה מעודכן שעניינו הקלות ופיתוח שוק ההון.

קובץ החקיקה הינו לאחר קבלת הערות הציבור והוא כולל הצעות לשינויים רגולטוריים בכל תחומי הסמכות של רשות ניירות ערך.

 

מצ"ב קישור לקובץ החקיקה

 

הקלות לחברות קטנות - טיוטת תקנות

בהמשך למתווה ההקלות ברגולציה לחברות קטנות, שפורסם על ידי רשות ניירות ערך בחודש ספטמבר 2012, בחודש יולי 2013 פירסמה רשות ניירות ערך טיוטת תקנות בדבר הקלות לחברות קטנות. להלן עיקרי ההקלות המוצעות:

 

(1) ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית בחברות הקטנות, כך שהחברות הקטנות יחויבו בצירוף הצהרות מנהלים בלבד ושינוי, בהתאם, של נוסח ההצהרות;

(2) העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי;

(3) מתן פטור מיישום הוראות התוספת השנייה בתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם), לחברות קטנות אשר החשיפה שלהן לסיכוני שוק הנובעים ממכשירים פיננסיים הינה נמוכה מסף שנקבע;

(4) העלאת הסף לקביעת פטור מחובת הצירוף של דוחות חברה כלולה לדוחות ביניים של חברות בנות.

  

 בנוסף, נקבעה בטיוטת התקנות הגדרה ל"חברה קטנה" - חברה ששווי השוק של מניותיה אינו עולה על 300 מיליון ש"ח ויתרת הערך הנקוב שבמחזור של אגרות חוב שלה אינו עולה על 200 מיליון ש"ח ואשר אינה נכללת במדד ת"א 100 או במדד ת"א יתר - 50.

 

מצ"ב קישור לטיוטת התקנות

עדכונים בנוגע לתיקון 20 לחוק החברות - טיוטת תקנות להקלות במדיניות התגמול

בראשית חודש יולי 2013, פירסם משרד המשפטים טיוטת תקנות להקלות בהחלת מדיניות התגמול על חברות.

ההקלות מתייחסות למועד כניסתה לתוקף של החובה לקבוע מדיניות תגמול, לפטור מהצורך לקבוע מדיניות תגמול בחברות מסויימות ולמתן שיקול דעת רחב למנכ"ל של חברה במתן מענקים לנושאי משרה.

מצ"ב קישור לטיוטת התקנות 

1 2 3 4 5 6 > >>

© ציטבר ושות’, עורכי דין. כל הזכויות שמורות, 2011.